Proponowana treść przepisów ustanawiających nowe ograniczone prawo rzeczowe pn. służebność celu publicznego  (propozycja doktrynalna- współpr.  prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk)
Ustawa z dnia …………… o zmianie ustawy Kodeks Cywilny i zmianie innych ustaw
Art.1.  W ustawie z dnia 23.04.1964r.- Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 z 1994r., poz.93, z późniejszymi zmianami) w tytule III księgi II do Działu III Służebności  dodaje się rozdział III Służebność celu publicznego w brzmieniu:
                         „Rozdział III. Służebność celu publicznego
Art.305  1  §1.Podmiot realizujący cel publiczny może ustanowić na każdej nieruchomości prawo, którego treść polega na budowaniu, utrzymaniu w należytym stanie technicznym i eksploatacji urządzeń służących do realizacji określonego celu publicznego (służebność celu publicznego).
§2. Do służebności celu publicznego stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego.
Art.305  2 Podmiotem realizującym cel publiczny jest przedsiębiorca, który w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa realizuje zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa państwa lub podejmuje się zaspokajania powszechnych potrzeb ludności, przy użyciu urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego lub innych urządzeń podobnych, wchodzących lub mogących wejść w przyszłości w skład jego przedsiębiorstwa (przedsiębiorca interesu publicznego).
Art.305 3 Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do ustanowienia i wykonania służebności celu publicznego obciąża przedsiębiorcę. Przeciwnie postanowienia umowy są nieważne.
Art.305 4       §1. Służebność celu publicznego dla swojej ważności wymaga ujawnienia w księdze wieczystej.
§2. Służebność celu publicznego wygasa, jeżeli urządzenia, o których mowa w art. 3052  nie weszły w skład przedsiębiorstwa w terminie 24 miesięcy od daty ujawnienia prawa w księdze wieczystej.
§3. Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności celu publicznego, jeśli utraciła ona wszelkie znaczenie dla prawidłowego prowadzenia przedsiębiorstwa przez przedsiębiorcę interesu publicznego.
Art.305 5       §1. Służebności celu publicznego są niezbywalne.
§2. Nie można przenieść uprawnienia do wykonywania służebności celu publicznego, chyba że przeniesienie następuje na rzecz innego przedsiębiorcy celu publicznego.
Art. 305 6  Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia zasady ustalania i  wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej, biorąc pod uwagę powierzchnię i wartość rynkową obciążonej nieruchomości w dacie ujawnienia prawa w księdze wieczystej i wielkość urządzenia przesyłowej oraz kierując się ochroną realizacji celu publicznego. Brak uzgodnienia wartości rynkowej nie wstrzymuje ustanowienia i wykonywania służebności celu publicznego.