Przynależność do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa skutkuje stosowaniem ustawy z dnia 21.08.97r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. nr 261 z 2004r., poz.2603).

Ustawa, co do zasady, ustala, zgodnie z art.11 ust.1, starostę jako organ uprawniony do reprezentacji Skarbu Państwa w zakresie sprzedaży prawa własności lub ustanowienia użytkowania wieczystego, co oznacza, że zapytanie o możliwość zawarcia umowy sprzedaży prawa własności lub umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego należy kierować do starosty ( w przypadku Gdańska czynności starosty wykonuje prezydent m.Gdańska, zgodnie z art.92 ustawy o samorządzie powiatowym, Dz.U.nr 142 z 2001r., poz.1592). Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 7 powołanej ustawy starosta zbywa i nabywa nieruchomości stanowiące zasób Skarbu Państwa za zgodą wojewody, wyrażaną w formie zarządzenia wydanego w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku przez starostę. Jeśli przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze morskich pasów nadbrzeżnych (co wymaga sprawdzenia w oparciu o ustawę o obszarach morskich RP i organach administracji morskiej), sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste, zgodnie z treścią przepisu art.19 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, następuje w porozumieniu z organem administracji morskiej właściwym w sprawach morskich (w tym wypadku z dyrektorem Urzędu Morskiego). Powołane wyżej obowiązki uzyskiwania zgody lub działania w porozumieniu ciążą na staroście.

Konsekwencją objęcia przedmiotowej umowy regulacją ustawy o gospodarce nieruchomościami jest również tryb sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste. Zgodnie z treścią art.28 w związku z art.37 ust.1 ustawy zasadą jest obowiązkowy tryb przetargowy. Przewidziane w art.37 ust.2 i 3  ustawy możliwości zbywania bezprzetargowego nie wydają być możliwe do zastosowanie w przypadku GL.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa również tryb ustalania ceny sprzedaży lub odpłatności z tytułu użytkowania wieczystego, wprowadzając generalnie zasadę wyceny biegłego-rzeczoznawcy.  

Usytuowanie nieruchomości na obszarze portu skutkuje koniecznością uwzględnienia zapisów ustawy z dnia 20.12.1996r. (tekst jednolity (Dz.U. nr 110 z 2002r., poz.967) o portach i przystaniach morskich, zawartych w szczególności w rozdziale 2. Gospodarka nieruchomościami w portach i przystaniach morskich.

Ustawa wymaga, w przypadku przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste, uzyskania uprzedniej zgody, udzielonej w formie decyzji administracyjnej, Ministra Skarbu Państwa, wydanej w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury (art.3 ust.1). Z wnioskiem występuje w tym przypadku starosta jako podmiot, który zamierza rozporządzić nieruchomością w zakresie posiadanego prawa (art.3 ust.2). Do wniosku należy dołączyć m.in. umowę przedwstępną oraz opinię podmiotu zarządzającego, w tym przypadku ZMPG S.A., dotyczącą nieruchomości będącej przedmiotem umowy przedwstępnej. Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż Minister Skarbu Państwa może nie stosować się do żadnych terminów wydania decyzji administracyjnej.

Ustawa przewiduje również prawo pierwokupu przy sprzedaży i prawo pierwszeństwa przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste, przysługujące w pierwszym rzędzie podmiotowi zarządzającemu (ustawa nie precyzuje czy prawa te przysługują każdemu podmiotowi zarządzającemu w stosunku do każdej nieruchomości położonej na terenie portu, również innego portu niż port zarządzany przez dany podmiot zarządzający np. czy sprzedaż nieruchomości w porcie w Gdańsku może być objęta prawa pierwokupu podmiotu zarządzającego portem w Gdyni). W drugim rzędzie, jeśli podmiot zarządzający nie skorzysta z przyznanych mu praw, uprawnionym staje się Skarb Państwa. Oba podmioty uprawnione mogą wykonywać swoje uprawnienia przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania od notariusza wypisu aktu notarialnego umowy sprzedaży lub użytkowania wieczystego zawartych pod warunkiem formułowanym jako nieskorzystanie z prawa pierwokupu lub pierwszeństwa przez podmiot zarządzający lub Skarb Państwa (termin 6 miesięcy dotyczy łącznie obu uprawnionych podmiotów). Zgodnie z przepisem art.599 par.2 kodeksu cywilnego i art.4 ust.4 ustawy o portach i przystaniach morskich, sprzedaż bezwarunkowa lub z naruszeniem prawa pierwokupu i pierwszeństwa  jest z mocy prawa nieważna. Brak oświadczenia w podanych terminach oznacza wygaśnięcie prawa, zgodnie z treścią art.598 par.1 kc. Podmioty uprawnione mogą również złożyć oświadczenia o braku zamiaru skorzystania z przysługujących im praw.        

Nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi po:

1/ wygraniu przetargu (przy czym, jeśli zamiar nabycia dotyczy części nieruchomości, należy brać pod uwagę wydzielenie działki i ustanowienie nowej księgi wieczystej, co powinno poprzedzać ogłoszenie przetargu, chyba, że starosta zdecydowałby o obrocie całością działek wpisanych do powołanej wyżej księgi wieczystej),

2/zawarciu umowy przedwstępnej ze starostą,

3/spełnieniu się pierwszego warunku umowy przedwstępnej tj. uzyskanie zgody Ministra Skarbu w formie decyzji administracyjnej,

4/spełnieniu się drugiego warunku umowy przedwstępnej tj. niewykonywaniu prawa pierwokupu lub pierwszeństwa przez podmiot zarządzający i Skarb Państwa,

5/zawarciu umowy tzw. rozporządzającej w formie aktu notarialnego, przenoszącej ostatecznie własność lub oddającej w użytkowanie wieczyste przedmiotową  nieruchomość

6/dokonaniu wpisu do księgi wieczystej GL jako właściciela lub użytkownika wieczystego, przy czym w tym ostatnim przypadku wpis ma charakter konstytutywny (użytkowanie wieczyste dla swojego powstania, oprócz umowy, wymaga również wpisu do księgi wieczystej).