stan prawny na 23.06.2006r

Z dniem 13.01.2006r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.1.2005r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. nr 260 z 2005r., poz.2174), wydane po raz pierwszy na podstawie kompetencji określonej w przepisie art.8 ust.2  ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz o ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz.U nr 132 z 2005r., poz.1108). Z tym dniem stosuje się przepisy powołanej ustawy do firm ujętych na liście stanowiącej załącznik do powołanego rozporządzenia i będzie się je stosowało tak długo, jak długo firmy te będą umieszczane na publikowanej w każdym roku w terminie do 30 września liście spółek. Lista może być modyfikowana, przy czym możliwym jest umieszczenie na liście, jeśli spełnione są przesłaneki ustawowe określone w przepisie par.8 ust.1 ustawy z dnia 3.06.2005r. Przepisy ustawy statuują uprawnienia dla Skarbu Państwa działającego poprzez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie: 1/ sprzeciwu wobec czynności prawnych i uchwał zarządów, której przedmiotem jest rozporządzenie składnikiem mienia spółki podstawowym z punktu widzenia prowadzonej przez nią działalności, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że czynność taka narusza porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne (art.2 ust.1 ustawy),    2/ sprzeciwu wobec uchwał zgromadzenia wspólników dotyczących rozwiązania spółki, przeniesienia spółki za granicę, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki oraz zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a także ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że czynność taka narusza porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne (art.,2 ust.2 ustawy), 3/ sprzeciwu w przypadku, gdy spółka zmieni rzeczywiście wykonywany przedmiot swej działalności, a także wobec uchwały organu spółki przewidującej zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia spółki podstawowego dla prowadzenia działalności (art.3 ust.1 w związku z art.8 ustawy). W celu umożliwienia wykonywania uprawnień Skarbu Państwa Spółka zobowiązana jest, w zakresie pkt. 1/, 2/ i 3/ niniejszej notatki, do informowania obserwatorów, powołanych przez Ministra Skarbu Państwa w trybie przepisu art.7 ust.3 ustawy i wydanego na tej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Z dniem 20.02.2006r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.01.2006r. w sprawie obserwatorów w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. nr 19 z 2006r., poz.145), wydane na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 3.06.2006r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. nr 132 z 2005r., poz.1108). Informacja o ustanowieniu lub odwołaniu obserwatorów jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministra Skarbu Państwa. Zarząd Spółki zobowiązany jest przesyłać na adres korespondencyjny obserwatora informacji, objętych zakresem przepisu art.2 ust.1 lub 2 ustawy lub o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w przepisie art.3 ust.1 ustawy wraz z kopiami dokumentów dotyczących czynności lub zdarzenia.  Informacja powinna zostać przesłana listem poleconym oraz, dodatkowo, faxem lub drogą elektroniczną, natomiast kopie dokumentów przesyłka kurierską.  Obserwator może brać udział w posiedzeniach organów Spółki, badać dokumenty Spółki, żądać od organów Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki, w każdym przypadku w zakresie przedmiotowym, określonym w ustawie w przepisach art.art.2 ust.1 i 2 oraz 3 ust.1 ustawy. Żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień obserwator zobowiązany jest złożyć do organy Spółki w formie pisemnego wniosku. W zakresie pkt. 3/ niniejszej notatki, Spółka jest zobowiązania do informowania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, zgodnie a treścią przepisu art.3 ust.2 ustawy, co oznacza obowiązek informowania zarówno obserwatora jak i ministra. We wszystkich przypadkach obowiązek informowania ma być wykonany  niezwłocznie, później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dokonania czynności objętej obowiązkiem informowania. Jeżeli dokonanie czynności objętej obowiązkiem informowania wymaga uprzedniej uchwały, termin trzydniowy liczy się od daty podjęcia tej uchwały. Naruszenie terminu skutkuje nieważnością ex lege czynności prawnej, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 8 ustawy. W ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez obserwatora nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dokonania czynności objętych obowiązkiem informowania, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wyrazi sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Na czas wydania decyzji oraz w okresie postępowania odwoławczego, wszczętego przez spółkę na podstawie wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy przez ministra lub w związku z zaskarżeniem do sądu administracyjnego decyzji ostatecznej ministra, skutki czynności objętych obowiązkiem informowania ulegają zawieszeniu. Brak decyzji w podanym terminie oznacza brak sprzeciwu i tym samym następuje odwieszenie skutków czynności prawnej. Ustawa nie określa szczególnego, końcowego terminu wydania decyzji w przedmiocie sprzeciwu w przypadku zmiany rzeczywiście wykonywanego przedmiotu swej działalności lub uchwały organu spółki przewidującego zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia spółki. W takiej sytuacji, jak się wydaje, można argumentować, iż odwieszenie skutków czynności następuje po upływie terminów ogólnych, określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Przedmiotowe obowiązki, wynikające z ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz o ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, są niezależne od obowiązku uzyskiwania zgód korporacyjnych, przewidzianych w ksh lub w umowie spółki.