Dokumentu pt. Strategia rozwoju polskiej gospodarki morskiej na lata 2007-2015 (druga redakcja 4.08.2006r.) projekt, sygnowany jest przez Zespół ds. opracowania Strategii rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Dokument ten ma stanowić podstawę do dyskusji nad stanem i perspektywami rozwoju szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Uwagi odnoszą się tej części projektu Strategii, która dotyczy portów morskich. Realizacja określonych w pkt.3.2 pt. Porty morskie celów strategicznych ma się odbywać, co do zasady, z pominięciem użytkowników portu, zarówno żeglugowych jak i nie-żeglugowych. Niewskazanie użytkowników portu wśród wykonawców lub współpracujących przy realizacji takich zadań operacyjnych jak opracowanie projektu pakietu ustaw portowych (II.1.2.), wzmocnienie władztwa zarządów Portów Morskich nad znajdującymi się w granicach portów terenami i infrastruktura (II.1.3), stworzenie Zarządom Morskich Portów warunków prawnych zwiększania przychodów przeznaczonych na ich statutową działalność (II.1.6.), prowadzić będzie do jednostronnego spojrzenia na problemy i pozbawi użytkowników możliwości prezentacji swojego punktu widzenia. Uniemożliwi to również wypracowanie warunków efektywnego rozwoju portów morskich opartych na zgodnej i dobrowolnej współpracy przedstawicieli władz  państwowych, podmiotów zarządzających i użytkowników. Należy podkreślić, iż wzmocnienie władztwa Zarządów Portów Morskich na terenami portowymi czy wprowadzanie warunków prawnych zwiększających przychody Zarządów Portów Morskich może prowadzić na naruszenia praw rzeczowych przysługujących użytkownikom lub wpływać na ich zyski z prowadzonej działalności, poprzedzonej znacznymi inwestycjami na obszarach portowych. Symptomatycznym jest pominięcie użytkowników portu przy realizacji zadania utworzenia przy Ministrze Gospodarki Morskiej Krajowej Rady Portów Morskich (II.3.23.) , pozostaje mieć nadzieje, że również użytkownicy portów będą mogli znaleźć się w składzie takiej Rady. Również zapisy zawarte w rozdziale 4 pkt.4.2 projektu Strategii pozwalają przyjąć, iż propozycje zmian obecnego stanu i tzw. środki zaradcze (II.1.2 oraz II.1.3) mogą wpływać na prawa podmiotów działających na terenach portów morskich, przede wszystkim na prawo własności i użytkowanie wieczyste. Niektóre zapisy natomiast zawierają propozycje, które zostały już zrealizowane, przynajmniej w sferze normatywnej (np. prawo pierwokupu czy przekazywanie przez wojewodów terenów portowych gminom w celu ich wniesienia do  Zarządów Portów Morskich, II.1.2), w związku z tym nacisk należy położyć bardziej na stosowanie prawa niż jego stanowienie. Można zgodzić się z postulatem wzmocnienia roli Zarządów Portów Morskich jako jedynych regulatorów zasad działania na terenach portowych w celu stworzenia jednakowych warunków funkcjonowania wszystkich użytkowników portu. Jednak ten postulat powinien być wzbogacony o mechanizm ochrony użytkowników portu przez swoistym „jedynowładztwem” Zarządów Portów Morskich. Koniecznym jest również wyraźne określenie charakteru uprawnień przysługujących Zarządom, a więc strategiczny wybór miedzy metodą subordynacyjną i koordynacyjną. Jednocześnie projekt Strategii pomija kwestię stworzenia warunków prawnych dla budowy nowych portów morskich