Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt) określa, zgodnie z treścią art.42 ust.1 pkt 7 ustawy z 7.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, okres ważności decyzji. Upływ okresu ważności decyzji ma ten skutek, że nie można się na nią powoływać, gdyż utraciła swoja ważność. Wyjątkiem od tej zasady jest przepis art.32 ust.4 pkt 1 ustawy prawo budowlane, z którego wynika, że złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w okresie ważności decyzji o wzizt, powoduje ten skutek, że mimo późniejszego upływu ważności decyzji o wzizt, decyzja ta zachowuje swoje znaczenie prawne w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Innymi słowy, niewydanie wnioskowanej decyzji o pozwolenie budowlane w okresie ważności decyzji o wzizt, nie ma wpływu na ważność tej ostatniej decyzji w postępowaniu o pozwolenie budowlane. Decyzja o wzizt zachowuje swoją ważność do czasu wydania decyzji o pozwoleniu budowlanym, pod warunkiem, że wniosek o pozwolenie budowlane zostaje złożony przed upływem okresu ważności decyzji o wzizt. Takie samo zdanie wyraził NSA w wyroku z dnia 7.03.2007r. sygn.akt II OSK 1465/05.