Trudno zgodzić się z tezą, z reguły przyjmowaną a priori jako prawdziwą, iż ustanawianie obszarów ochrony siedliskowej nie narusza przepisu art. 31 ust.3 Konstytucji. Naruszenie to  występuje na etapie tworzenia projektu obszaru chronionego w związku z brakiem normatywnych instrumentów gwarantujących udział prywatnych właścicieli nieruchomości w procesie tworzenia listy obszarów chronionych. Istnienie natomiast takich instrumentów dla gmin w postaci uprawnienia do opiniowania projektu listy obszarów natura 2000 jest naruszeniem konstytucyjnej zasady niedyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Nie można również nie zauważyć, że ograniczenie własności w odniesieniu do nieruchomości ujętych projektowaną lista obszarów chronionych narusza przepis art. 64 ust.3 Konstytucji, który dopuszcza ograniczenie własności tylko w drodze ustawy. Projektowana lista nie jest nawet normą prawną w ogóle, nie mówiąc już, że nie spełnia wymogu normy ustawowej.

Ochrona środowiska a ochrona własności- sprzeczność V