Komentowany wyrok odnosi się do kwestii proceduralnej o dużym jednak znaczeniu materialnoprawnym. Przede wszystkim decyzja starosty musi być wydana przed rozpoczęciem prac, w przeciwnym razie wydanie decyzji jest niedopuszczalne (wyrok NSA w Warszawie ZNSA 2007/2/133). Wydanie decyzji starosty obarczone jest wymogami formalnymi, które stanowią gwarancje procesowe dla właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości jest, tak jak przedsiębiorstwo przesyłowe występujące do starosty z wnioskiem o ograniczenie  prawa własności, stroną w postępowaniu. Oprócz praw strony z kpa, przysługuje mu również prawo do obowiązkowych po stronie przedsiębiorstwa przesyłowego rokowań o uzyskanie zgody na wykonanie prac, co może przybrać postać umowy. Rokowania należy rozumieć w sensie cywilistycznym, co z kolei, zgodnie z treścią przepisu art.72 § 2 kc, zakłada aktywności każdej ze stron. Zawarcie umowy w drodze rokowań zastępuje decyzję starosty. Z kolei przedsiębiorstwo przesyłowe jest obciążone obowiązkiem przeprowadzenia samych rokowań bez obowiązku uzyskiwania określonego wyniku. Ciąży na nim również dowód na okoliczność przeprowadzenia takich rokowań w postaci dokumentacji dołączanej do wniosku o ograniczenie prawa własności. Braki w tym zakresie, uniemożliwiające dokonanie przez organ analizy jak najmniejszej uciążliwości dla właściciela nieruchomości, stanowią naruszenie przepisów kpa skutkujące uchyleniem decyzji pierwszej instancji.