G. 28.02.2012r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Skarżący:  E. i T. K. reprezentowani przez r.pr.Piotra Lewandowskiego

Organ administracji: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w G.

 Skarga na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia …..2012r. (sygn. akt WOP……….2011.PP) o utrzymaniu w mocy decyzji Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego z dnia ……2011r. odmawiającej wstrzymania robot budowlanych związanych z realizacją budynku mieszkalnego przez inwestora A. T.

 W imieniu skarżących E. i T. małżonków K., których pełnomocnictwo załączam, wnoszę o:  1/uchylenie zaskarżonej decyzji w całości jako naruszającej przepisy art.50 ust.1 pkt 4, art.84 ust.1 pkt 1 i art.84a ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane oraz przepis par.271 ust.8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz.690),  2/ uznanie naruszenia prawa za dające podstawę do wznowienia postępowania w tej sprawie,  3/ zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

 Uzasadnienie

1. Decyzją z dnia 14.11.2011 (sygn.akt INB-JC/71../../../../../…) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w G. odmówił wstrzymania prowadzenia robot budowlanych związanych z realizacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym na posesji przy ul. K. w G., dz. nr 2../8, 3../8 i 3../8 KM 62. Skarżący wystąpili do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku o uchylenie przedmiotowej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni w całości i o orzeczenie co do istoty sprawy, nakazujące wstrzymanie prowadzenie robot budowlanych oraz o rozstrzygnięcie w przedmiocie nakazania usunięcia powstałej z naruszeniem prawa budowli w całości lub w tej części, która narusza przepis par. 271 ust.8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz.690) tj. znajduje się w mniejszej niż 12 m odległości od linii lasu oraz w tej części, która narusza obligatoryjne odległości ścian z oknami od granicy działki sąsiedniej. W uzasadnieniu odwołania skarżący podnieśli, że Powiatowy Inspektor Budowlany błędnie uznał, że nie zachodzi żadna z przesłanek wstrzymania robót budowlanych określonych w przepisie art. 50 ust.1 ustawy Prawo budowlane. Pominął zatem treść przepisu art.50 ust.1 pkt 4 ustawy prawo budowlane, który nakazuje wstrzymanie robot budowlanych w razie stwierdzenia, że prowadzenie robot budowlanych istotnie odbiega od ustaleń lub warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. Organ nadzoru budowlanego I instancji odmówił wstrzymania prowadzenia prac budowlanych przez inwestora p. A. T., związanych z realizacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym na posesji przy ul. Kopernika w Gdyni, mimo że budowa prowadzona jest w odległości mniejszej niż 12 m od linii lasu, znajdującego się na sąsiedniej działce. Organ sam ustalił ten fakt w trakcie przeprowadzonej kontroli budowy stwierdzając, że odległość od ściany budowli do granicy działki sąsiedniej, zalesionej bezpośrednio od samej granicy, wynosi 4, 08 m.  W odwołaniu skarżący odnieśli się również do stwierdzenia zawartego w uzasadnieniu do decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że tereny zlokalizowane od strony wschodniej inwestycji tzn. na sąsiedniej działce nie są Rezerwatem Przyrody „Kępa Redłowska”, tym samym nie ma przesłanek do stosowania przepisu par.271 ust.1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Dla rozstrzygnięcia w przedmiocie zachowania przez inwestora wymaganej odległości zabudowy istnienie rezerwatu lub jego nieistnienie, ma znaczenie wówczas, gdy obszar nie jest zalesiony. Sąsiednia działka jest natomiast zalesiona i stanowi las w rozumieniu przepisu art.3 pkt 1 ustawy z 1991r. o lasach. W wyroku z dnia 28.01.2009r. (sygn.akt IV CSK 353/08, w: Lex nr 527250) Sąd Najwyższy stwierdził, że w świetle art.3 pkt 1 ustawy o lasach za las należy także uznać grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0.10 ha pokryty roślinnością leśną, drzewami i krzewami oraz runem leśnym, który nie spełnia żadnego dodatkowego kryterium z art.3 pkt 1 lit. a, b i c (nie jest przeznaczony do produkcji leśnej, nie stanowi rezerwatu przyrody ani nie został wpisany do rejestru zabytków). Dodatkowe kryteria dotyczą gruntów o obszarze co najmniej 0,10 ha przejściowo pozbawionych roślinności leśnej. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr 6/2010 z dnia 7.04.2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” obszar Rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” obejmuje również tereny zamknięte należące do Skarbu Państwa- Ministerstwo Obrony Narodowej i objęty jest ochrona czynną (§ 4 zarządzenia). Tereny te stanowią powierzchnię 112 ha.   Dowód: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 2. Organ II instancji decyzja z dnia 13.02.2012r. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W uzasadnieniu decyzji organ II instancji uznał, że zgodność prowadzenia robot z pozwoleniem budowlanym, stwierdzona w trakcie kontroli placu budowy przeprowadzonej w trakcie postępowania przez organem I instancji, jest wystarczającą przesłanką do odmowy wstrzymania prac budowlanych. Powołał się na przepis art.36a ust.5 ustawy Prawo budowlane. Organ II instancji pominął istotna kwestię treści art.36a ust.1 ustawy prawo budowlane, zgodnie z którym: „Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.” Przepis art.36a ust.1 w związku z przepisem art.36a ust.5  należy zatem rozumieć w ten sposób, że przesłanki określone a contrario w tym ostatnim przepisie odnoszą się do obowiązku uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Ich brak pozwala zatem inwestorowi zrezygnować z wszczynania postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepis art.36 ust.1 nie zawiera natomiast w swojej treści sformułowań wskazujących na określenie przez ustawodawcę katalogu istotnych odstępstw od ustaleń lub warunków  określonych w przepisach prawa.  Nie zwalnia to jednak organu nadzoru budowlanego z ustawowego obowiązku zbadania zgodność prowadzenia budowy z przepisami i, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, nakazania wstrzymania prowadzenia tych robot. Taki obowiązek nakłada na organ nadzoru budowlanego przepis art.50 ust.1 pkt 4 oraz przepisy art.84 ust.1 pkt 1 i art.84a ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z przepisem art. 84 ust.1, do zadań organów nadzoru budowlanego należy: 1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;  2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej (…).  Z kolei przepis art.84a ust.1 stanowi, że :”1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje: 1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę; 2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji; 3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.    2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego: 1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień; 2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień  wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. Powołane przepisy obligują organ nadzoru budowlanego do kontroli przestrzegania prawa budowlanego, rozumianego jako prawo w szerokim znaczeniu przedmiotowym, a więc obejmującego zarówno ustawy jak akty wykonawcze (a nie tylko ustawę Prawo budowlane). W tym zakresie mieści się również powołane wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Organ nadzoru budowlanego powinien zatem kontrolować prowadzenie prac budowlanych w kontekście zgodności z ustaleniami bądź warunkami określonymi w przepisach. Organ I instancji naruszył ten obowiązek, poprzestając jedynie na kontroli formalnej zgodności tylko z pozwoleniem budowlanym. Organ II instancji, utrzymując w mocy decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nie skorygował ani decyzji I instancji ani nie zbadał prawidłowości postępowania administracyjnego przed organem administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydanych w jego toku decyzji i postanowień. Tym samym niezgodny w przepisem par.271 ust.8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury stan utrzymał się, co czyni niniejszą skargę za zasadną. Mając na względzie powyższe wnoszę jak w petitum skargi.

 Załączniki: 1. pełnomocnictw wraz z opłatą skarbową,  2.dowód uiszczenia opłaty sądowej  3.kopia zarządzenia nr 6/2010 z 7.04.2010r.

Reklamy