…….. 24.08.2009r.

 Sąd Rejonowy-Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział V Gospodarczy  ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk

 Powód: G.R., zamieszkały w…. , reprezentowany przez radcę prawnego Piotra Lewandowskiego

 Pozwany: N. Sp. z o.o. z siedzibą w G.

  wartość przedmiotu sporu ……,- zł       

                                                                               Pozew o zapłatę

 W imieniu powoda wnoszę o:  1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 10.000,- zł z ustawowymi odsetkami od dnia 14.11.2007 do dnia zapłaty, 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, 3. Przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych  w sprawie na okoliczności zawarcia umowy oraz jej rozwiązania, 4.Przeprowadzenie dowodu z Zarządzenia Dyrektora pozwanego z datą obowiązującą od 15.10.2007r, na okoliczność niemożności wykonywania przez powoda usług w przedsiębiorstwie pozwanego, który to dokument znajduje się w posiadaniu pozwanego i nigdy nie został doręczony powodowi, 5. Przesłuchanie w charakterze świadka;  1/ K. M., byłego Prezesa Zarządu (wnoszę o zobowiązanie pozwanego do wskazania adresu zamieszkania świadka- w aktach rejestrowych pozwanej spółki brak jest adresu zamieszkania), na okoliczność wydania zakazu wstępu powoda i jego przedstawicieli na teren przedsiębiorstwa pozwanego i uniemożliwienia w ten sposób wykonywania przez powoda usług na rzecz pozwanego w okresie wypowiedzenia umowy, 2/ przesłuchanie w charakterze świadka P. L. którego wezwać należy na adres ……….. na okoliczność rozmowy telefonicznej, w trakcie której poinformowano świadka o zakazie wstępu na teren przedsiębiorstwa pozwanego, 6.Przesłuchanie powoda na okoliczność gotowości świadczenia usług pozwanemu w okresie wypowiedzenia, 7. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wymagalności. Ponadto wnoszę o: 8. Wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym w razie niezłożenia przez pozwanego odpowiedzi na pozew, 9. Rozpoznanie sprawy także pod nieobecność strony powodowej.

 UZASADNIENIE

Powód prowadzi w E. działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawnicza …… . Począwszy od roku 1997 powód, w oparciu o kolejno zawierane umowy zlecenia, świadczył na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa szeroko ujęte usługi z zakresu doradztwa prawnego. Podstawą świadczenia tych usług w okresie od 2001r. była umowa nr 1/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r., modyfikowana aneksami: nr 1/2002 z dnia 3.01.2002 r., nr 2/2003 z dnia 14.02.2003 r. i nr 3/2004 z dnia 2.01.2004 r. Zakres przedmiotowy zlecenia określony został w § 1 umowy. Do jej realizacji ze strony powoda wyznaczony został dr P. L., związany usługami doradczymi z pozwanym od 1991 roku. P. L. od roku 2003 pełnił nadto funkcję prokurenta pozwanej Spółki, współpracując z jej kolejnymi zarządami. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy strony określiły na kwotę ……… zł netto.  Zgodnie z § 3 ust.2 wspomniana umowa zawarta została na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługiwało prawo jej wypowiedzenia na piśmie z zachowaniem 12-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Dowód: umowa nr 1/2001 z dnia 6.12.2001 r., aneks nr 2/2003 z dnia 14.02.2003 r.,  aneks nr 3/2004 z dnia 2.01.2004 r.  Pismem z dnia 17.09.2007 r., powołując się na zapis § 3 ust.2, strona powodowa wypowiedziała pozwanemu powyższą umowę nr 1/2001 wraz z aneksami za terminem wypowiedzenia określonym w tej umowie, tj. ze skutkiem na dzień 30.09.2008 r.  Pismo to zostało doręczone pozwanemu w dniu 17.09.2007r. Dowód: pismo powoda z dnia 17.09.2007 r. z dowodem doręczenia.  Wykonujący umowę przedstawiciel powoda P. L. w dalszym ciągu zgłaszał się do siedziby pozwanego z pełną gotowością świadczenia czynności objętych zleceniem w okresie wypowiedzenia. W dniu 28.09.2007 r.  wręczono przedstawicielowi powoda pismo z tej daty zawierające wypowiedzenie przez pozwanego umowy nr 1/2001 z dnia 6.12.2001 r. wraz z aneksami, ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazania jakichkolwiek powodów.      Dowód: pismo pozwanego z dnia 28.09.2007 r. Strony w przedmiotowej umowie ustaliły sposób zakończenia bytu prawnego umowy w ramach określonych przepisem art.746 par.1 kc, wobec czego późniejsze wypowiedzenie umowy przez pozwanego ze skutkiem natychmiastowym nie miało podstaw ani  w umowie ani w przepisach kodeksu cywilnego. Przepis art.746 kc, w zgodnej ocenie orzecznictwa i doktryny, ma charakter względnie obowiązujący, poza przypadkiem określonym w przepisie art.746 par.3 kc. W świetle faktów ten wyjątek nie dotyczy przedmiotowej sprawy. Jeśli strony ustaliły okres wypowiedzenia, po upływie którego umowa przestaje obowiązywać, to wypowiedzenie przez pozwanego ze skutkiem natychmiastowym na tylko ten skutek, że rozpoczyna bieg okresu wypowiedzenia, a nie, jak zakłada błędnie pozwany, że kończy, z datą doręczenia powodowi oświadczenia o wypowiedzeniu, byt prawny umowy.  W dniu 26 października 2007 r. pracownik sekretariatu pozwanego p.S. B. przekazała P. L. telefonicznie informację, że nowy Prezes Zarządu K. M. zakazał zleceniobiorcy wstępu na teren zakładu w formie Zarządzenia Dyrektora z datą obowiązującą od 15.10.2007r. Nowy prezes zakazał również przekazania kopii tego dokumentu powodowi.  Dowód: okoliczność bezsporna, w razie kwestionowania tej okoliczności przez pozwanego, dowód z zeznań świadków P. L. i K. M. oraz S. B. (wezwać na adres pozwanej spółki) oraz  dowód z powyższego dokumentu, o zażądanie którego od pozwanego wnoszę). Wobec takiego stanowiska pozwanego powód wezwał zleceniodawcę pismem z dnia 12.11.2007 r. do zapłaty przewidzianego w umowie wynagrodzenia wymagalnego za miesiąc październik 2007 r., w terminie do dnia 20.11.2007 r. Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 12.11.2007 r.  W odpowiedzi na wezwanie, pismem z dnia 23.01.2007r. pozwany odmówił zapłaty, powołując się na własne wypowiedzenie umowy powodowi ze skutkiem natychmiastowym, a także na brak świadczenia usług przez powoda po dacie tego wypowiedzenia.  Dowód: pismo pozwanego z dnia 23.01.2007r.  Zdaniem powoda podane w powyższym piśmie przyczyny odmowy świadczenia są bezzasadne. Wypowiedzenie umowy nr 1/2001 z dnia 6.12.2001 r., skierowane do powoda pismem pozwanego z dnia 28.09.2007 r., jest bezskuteczne i nie wywołuje skutków prawnych. Wypowiedzenie umowy jako czynność prawna jednostronna kształtuje określony stan prawny. Z tego względu akt wypowiedzenia umowy dokonany przez powoda wcześniej, pismem z dnia 17.09.2007 r., spowodował powstanie pomiędzy stronami nowego, przewidzianego w umowie, stanu, a mianowicie stanu wypowiedzenia kontraktu i rozpoczęcia, z dniem doręczenia wspomnianego pisma adresatowi, biegu terminu wypowiedzenia. Zawarta przez strony umowa, dopuszczająca możliwość wypowiedzenia jej przez każdą ze stron w każdym czasie, nie przewidywała możliwości „wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym”, lecz, zgodnie z wolą kontrahentów, za dwunastomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Oczywiście niekwestionowane uprawnienia dającego zlecenie, ze względu na charakter tego zlecenia, do natychmiastowej rezygnacji z czynności powoda, nie pozbawia powoda uprawnienia do wynagrodzenia przewidzianego w umowie do czasu zakończenia stosunku umownego.  Powód nie kwestionuje w żadnym razie uprawnienia zleceniodawcy do wyrażenia, w każdym czasie, woli zaprzestania korzystania z jego dotychczasowych usług. Powód wyraża jednak pogląd, że to zaprzestanie powinno odbyć się z poszanowaniem postanowień zawartej przez strony umowy, która przewidywała określony okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest czasem, w którym strony nadal związane są – do daty upływu terminu wypowiedzenia – wzajemnymi obowiązkami kontraktowymi, o ile nie nastąpi zwolnienie którejkolwiek strony z powinności świadczenia. W tym stanie rzeczy zwolnienie z takiego obowiązku powoda przez stronę pozwaną nie uwalnia jej jednak jednocześnie od obowiązku zapłaty ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia. Zlecenie łączące strony niniejszego sporu było odpłatne, a umowa stron, zgodnie z zasadą wyrażoną w art.744 k.c., przewidywała określone zasady w tym zakresie, które winny być przez pozwanego respektowane zgodnie z zasadą dotrzymywania umów. Powód był w gotowości świadczenia usług pozwanemu, ale pozwany zabronił mu wstępu na teren przedsiębiorstwa oraz zabronił korzystania z pomocy prawnej oferowanej przez powoda. Dowód: przesłuchanie strony powodowej.  Powód stoi zatem na stanowisku, że obowiązek wypłaty na jego rzecz w okresie wypowiedzenia wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z umowy ciążyłby na pozwanym także w przypadku, gdyby wypowiedzenie umowy dokonane zostało przez pozwanego skutecznie. Brak jest bowiem jakichkolwiek podstaw do wypowiedzenia stosunku umownego stron ze skutkiem natychmiastowym, skoro kontrakt, zawarty pomiędzy przedsiębiorcami i obowiązujący przez wiele lat, szczegółowo określał procedurę jego zakończenia, której strona pozwana bez żadnego uzasadnienia nie zamierzała dochować. Z przedstawionych wyżej względów powód wnosi o uwzględnienie powództwa.

Załączniki: 1.Pełnomocnictwo, 2.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 3.Umowa zlecenia z 6.12.2001r. wraz z aneksami nr 2/2003  z dnia 14.02.2003 r., nr 3/2004 z dnia 2.01.2004 r., 4.Oświadczenie powoda o wypowiedzeniu umowy, 5.Oświadczenia pozwanego o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, 6.Wezwanie do zapłaty z dnia12.11.2007r., 7.Pismo pozwanego z dnia 23.01.2007r., 8.Odpis pozwu wraz załącznikami.

Reklamy