Sąd Okręgowy w ….   Wydział I Cywilny

 Sygn.akt  IC …../09

 Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia Sądu Okręgowego w …. z dnia …02.2009r. w sprawie  IC …/08

 Jako ustanowiony pismem Okręgowej Izby Radców Prawnych w …. z dnia …03.2010r. w związku z  postanowieniem z dnia …02.2010r. Sądu Okręgowego w …. pełnomocnik z urzędu wnioskodawcy p.K.K., stwierdzam, po zapoznaniu się z aktami sprawy, że brak jest podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem przedmiotowego postanowienia Sądu Okręgowego w …..

 Uzasadnienie

Przedmiotowe postanowienie Sądu Okręgowego w …. z dnia …02.2009r. znajduje się w aktach sprawy o sygnaturze I C …/08, przekazanych do Sądu Apelacyjnemu w …. z sygnaturą I ACz …/09. Przedmiotem analizy były akta udostępnione w sekretariacie Sądu Apelacyjnego w …, zawierające przedmiotowe postanowienie. Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 25.02.2009r. zostało wydane w związku ze skargą powoda J.Jagodzińskiego z dnia 20.02.2009r. na orzeczenie referendarza sądowego z dnia …02.2009r. w sprawie m.in. zwolnienia od kosztów sądowych. W swoim postanowieniu Sąd Okręgowy utrzymał w mocy orzeczenie referendarza w części dotyczącej zwolnienia od kosztów powyżej kwoty 30,- zł i oddalającej wniosek powoda w pozostałej części. Powód w innym wniosku z dnia …03.2009r. żądał również zwolnienia od kosztów i ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia z dnia …02.2009r. Wniosek ten został przez Sąd Okręgowy oddalony postanowieniem z dnia …09.2009r. Zażalenie powoda z dnia 24.07.2009r. zostało uwzględnione przez Sąd Apelacyjny, który postanowieniem z dnia …12.2009r. uchylił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego z dnia …09.2009r. Gwoli ścisłości należy wskazać, iż powód K.K  pismem z dnia …12.2009r złożył do Sądu Apelacyjnego  w …. wniosek o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu do wniesienia skargi kasacyjnej i skargi o wznowienie postępowania oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Sądu Apelacyjnego w ….  z dnia…12.2009r. Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia …01.2010r. zwolnił powoda od kosztów sądowych w postępowaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, uwzględniając wniosek powoda. Odrębnym postanowieniem z dnia …01.2010r. Sąd Apelacyjny w …. uznał zasadność wniosku powoda zawartego w piśmie z dnia …12.2009r. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń Sądu Apelacyjnego, kolejny raz orzekając zgodnie z żądaniem powoda. Autor niniejszej opinii był ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu w tej sprawie i sporządził złożoną Sądowi Apelacyjnemu opinię z dnia …03.2010r. o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń Sądu Apelacyjnego w …. z sprawie I ACz …/09, uzasadniając to niespełnieniem kumulatywnym przesłanek z art.4241 kpc i brakiem gravamenu. Przedmiotem niniejszej opinii jest zasadność wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia Sądu Okręgowego w …. z dnia …02.2009r. w sprawie IC …./08. W tej sprawie brak jest przesłanki naruszenia prawa materialnego lub procesowego. Przesłanka ta nie wynika expressis verbis z treści przepisu art.4241 par.1 kpc, jednak jej istnienie można wyprowadzić z treści innych przepisów Działu VIII Tytułu VI Księgi Pierwszej kpc, przede wszystkim z przepisu art. 4241 par.2 kpc i przepisu art.4245 par.1 pkt 3 kpc. Nie można utożsamiać rozstrzygnięcia niezgodnego z oczekiwaniami strony z niezgodnością z przepisem prawa. Należy mocno podkreślić, że sąd orzekając w konkretnej sprawie korzysta z przywileju niezawisłości, w ramach którego przyznana jest mu kompetencja oceny stanu faktycznego, zgodnej nie tylko z ustawą, ale również sumieniem. Istotą wymiaru sprawiedliwości jest uznanie, iż, co do zasady, w przypadku różnej oceny sądu i strony przeważa ocena sądu. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest środkiem nadzwyczajnym, wyjątkiem od zasady dwuinstancyjności postępowania, i jako taki podlega wykładni zwężającej. Uznanie naruszenia prawa przez sąd powinno mieć charakter kwalifikowany. Z licznego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że orzeczenie, aby zasadnie uznać jego niezgodność z prawem, powinno być niewątpliwie i elementarnie  sprzeczne z zasadami i przepisami prawa, przy czym w tym ostatnim przypadku należy uwzględnić również brak różnych wyników prawidłowych procesów wykładni. Niezgodność z prawem uzasadniająca skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia może mieć również miejsce w przypadku rażąco błędnej wykładni. Żadna z tych okoliczności nie odnosi się do opiniowanego postanowienia Sądu Okręgowego z dnia …02.2009r. Sąd oparł się na stosownym przepisie prawa, ustalił stan majątkowy i możliwości finansowego powoda w określonym czasie i dokonał oceny, zgodnie z którą kwota 30,- zł  kosztów sądowych nie stanowi dla powoda nadmiernego obciążenia. W związku z tym, że przesłanki ustawowe wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia muszą być spełnione kumulatywnie, brak jednej z nich stanowić będzie podstawę od oddalenia skargi przez Sąd Najwyższy.    Z przedstawionych wyżej względów wyrażam pogląd, że brak jest uzasadnionych podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w …. wydanego w sprawie  IC …/09.

Reklamy