Sąd Apelacyjny w ….   Wydział I Cywilny

 Sygn.akt I ACz …/09

Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń Sądu Apelacyjnego w …. w sprawie I ACz …/09

 Jako ustanowiony pismem Okręgowej Izby Radców Prawnych w …. z dnia ….02.2010r. w związku z  postanowieniem z dnia 19.01.2010r. Sądu Apelacyjnego w …. pełnomocnik z urzędu wnioskodawcy p. K.K.,  stwierdzam, po zapoznaniu się z aktami sprawy, że brak jest podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem przedmiotowych orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

 Uzasadnienie :     Akta sprawy o podanej w piśmie OIRP z dnia ….02.2010r. sygnaturze I ACz …./09 zostały przekazane do Sądu Okręgowego, który nadał im nową sygnaturę I Co …/10. Zostało to ustalone w dniu …02.2010r. w oparciu o oświadczenia pracowników sekretariatu Wydziału I Cywilnego Sądu Apelacyjnego w …. i pracowników sekretariatu Wydziału I Cywilnego Sądu Okręgowego w ….. Przedmiotem analizy były wydane pełnomocnikowi z urzędu  w sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Okręgowego w ….. akta o sygnaturze I Co …/10 zawierające kserokopie i kopie pism procesowych i postanowień sądów obu instancji. Wniosek p.K.K z dnia 6.03.2009 r. o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie I C …./09 (w celu wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia z dnia 25.02.2009 r. referendarza sądowego Sądu Okręgowego w …..) został oddalony przez Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia ….07.2009r. Na to postanowienie powód pismem z dnia….07.2009r. wniósł zażalenie do Sądu Apelacyjnego w …. Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia …12.2009r. uchylił zaskarżone postanowienie.  Pismem z dnia ….12.2009r. powód złożył do Sądu Apelacyjnego w …. wniosek o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu do wniesienia skargi kasacyjnej i skargi o wznowienie postępowania oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Sądu Apelacyjnego w …. z dnia …12.2009r. Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia …01.2010r. zwolnił powoda od kosztów sądowych w postępowaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń Sądu Apelacyjnego w …. w sprawie I ACz …/09, uwzględniając wniosek powoda. Odrębnym postanowieniem z dnia …01.2010r. Sąd Apelacyjny w …. uznał zasadność wniosku powoda zawartego w piśmie z dnia …12.2009r. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń Sądu Apelacyjnego w sprawie I ACz …/09, kolejny raz orzekając zgodnie z żądaniem powoda.   Należy zasadnie przyjąć, że wszystkie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w …. zawarte w aktach o sygnaturze I Co …/10 Sądu Okręgowego w …., a wydane w sprawie I ACz …/09 Sądu Apelacyjnego w …., zawierają rozstrzygnięcia korzystne dla powoda, zgodne z jego żądaniami kierowanymi do Sądu II instancji.   Brak uzasadnienia dla wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem przedmiotowych orzeczeń Sądu Apelacyjnego w …. opiera się na dwóch przesłankach, przy czym już pierwsza jest wystarczająca do sformułowania opinii o braku podstaw do wniesienia skargi.   Po pierwsze, w przedmiotowej sprawie nie są spełnione kumulatywne warunki dla wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, określone w art.424(1) kpc. Brak jest, wobec treści rozstrzygnięć korzystnych dla powoda, podstaw dla wystarczającego uprawdopodobnienia, że powód poniósł szkodę przez wydanie przedmiotowych orzeczeń Sądu Apelacyjnego w ….. Nie ma również podstaw do powoływania się na naruszenie przez Sąd Apelacyjny w …. przy wydaniu przedmiotowych orzeczeń prawa materialnego lub przepisów postępowania.  Po drugie, rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w …. korzystne dla powoda mogą skutkować uznaniem, że po jego stronie brak jest tzw. interesu prawnego do wnoszenia środka odwoławczego w celu stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Wprawdzie kodeks postępowania cywilnego nie używa pojęcia interes prawny w dziale VIII zatytułowanym „Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia”, ale Sąd Najwyższy uznał interes prawny jako warunek dopuszczalności środka odwoławczego (uchwała SN z dnia 16.12.1971r. sygn.akt III CZP 73/71, OSNC nr 6 z 1972r., poz.101). Interes prawny może się wyrażać w tradycyjnym gravamenie, polegającym na wykreowaniu przez orzeczenie niekorzystnej dla strony różnicy między zgłoszonym żądaniem a sentencją orzeczenia. W miejsce gravamenu orzecznictwo Sądu Najwyższego sformułowało tzw. szerokie rozumienie interesu prawnego, który w tym ujęciu występuje wtedy, gdy orzeczenie nie daje skarżącemu wszystkich korzyści, jakich mógł oczekiwać, gdyby było prawidłowe (cytowana wyżej uchwała SN z dnia 16.12.1971r. oraz powołane w niej orzecznictwo SN).   W przedmiotowej sprawie występuje brak interesu prawnego, zarówno sensu largo (powód dostał wszystkie korzyści)  jaki i w postaci gravamenu (nie ma różnicy między jego żądaniami a sentencjami orzeczeń Sądu Apelacyjnego w….). Interes prawny, wobec braku stosownych zapisów w treści przepisu art. 424(1) i następne w dziale VIII kpc, nie jest przesłanką formalną dopuszczalności środka odwoławczego, lecz jest merytoryczną przesłanką skuteczności zaskarżenia (tak postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5.02.2003r., sygn.akt I ACz 189/03, OSA nr 5 z 2004r., poz.11). Wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń Sądu Apelacyjnego w …. przy braku możliwości wykazania interesu prawnego po stronie powoda skutkowałoby oddaleniem skargi przez Sąd Najwyższy, o ile Sąd Najwyższy nie odrzuciłby wcześniej tej skargi wobec niespełnienia przesłanek określonych w 424(1) kpc.   Z przedstawionych wyżej względów wyrażam pogląd, że brak jest uzasadnionych podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń Sądu Apelacyjnego w …. wydanych w sprawie I ACz …/09.    Jednocześnie oświadczam, że nie wnoszę o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie niniejszej opinii.