Gdynia …..2011r.

Pomorski Wojewódzki Inspektor  Nadzoru Budowlanego w  Gdańsku za pośrednictwem  Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni

wnoszący odwołanie:  E. i T. M.  reprezentowani przez r.pr. P. L.

   Odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w G. z dnia ….2011 (sygn.akt INB-……)

Decyzją z dnia …..2011 (sygn.akt INB-….) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni odmówił wstrzymania prowadzenia robot budowlanych związanych z realizacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym na posesji przy ul. K. w G., dz. nr ../8, ../8 i ../8 KM 62.    W imieniu pp. E. i T. małżonków M. (pełnomocnictwo w aktach) wnoszę o:   1/ uchylenie przedmiotowej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni w całości i o orzeczenie co do istoty sprawy, nakazując wstrzymanie prowadzenie robot budowlanych,      2/ rozstrzygniecie w przedmiocie nakazania usunięcia powstałej z naruszeniem prawa budowli w całości lub w tej części, która narusza przepis art.271 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. znajduje się w mniejszej niż 12 m odległości od linii lasu oraz w tej części, która narusza obligatoryjne odległości ścian z oknami od granicy działki sąsiedniej.

Uzasadnienie

W swojej decyzji Powiatowy Inspektor Budowlany błędnie uznał, że nie zachodzi żadna z przesłanek wstrzymania robót budowlanych określonych w przepisie art. 50 ust.1 ustawy Prawo budowlane. Wnoszący odwołanie wskazywali w swoim piśmie z dnia 29.09.2011r., przede wszystkim przepis art.50 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane jako możliwą podstawę decyzji wstrzymującej. Budowa prowadzona jest w odległości mniejszej niż 12 m od linii lasu, znajdującego się na sąsiedniej działce. Organ pierwszej instancji pominął tę kwestię w swojej decyzji, mimo że w trakcie przeprowadzonej kontroli budowy stwierdził, że odległość od ściany budowli do granicy działki sąsiedniej, zalesionej bezpośrednio od samej granicy, wynosi 4, 08 m. Organ pierwszej instancji nie wskazał, na jakiej podstawie brak jest przesłanek od uznania, że odległość ta nie narusza przepisu art.271 ust.1 powołanego wyżej rozporządzenia. W jednym z ostatnich zdań uzasadnienia twierdzono, że tereny zlokalizowane od strony wschodniej inwestycji nie są Rezerwatem Przyrody „Kępa Redłowska”. Dla rozstrzygnięcia w przedmiocie zachowania wymaganej odległości istnienie rezerwatu lub nie ma znaczenie wówczas, gdy obszar nie jest zalesiony. Sąsiednia działka jest natomiast zalesiona, stanowiąc las w rozumieniu przepisu art.3 pkt 1 ustawy z 1991r. o lasach. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.01.2009r. (sygn.akt IV CSK 353/08, w: Lex nr 527250) stwierdza, że w świetle art.3 pkt 1 ustawy o lasach, za las należy także uznać grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0.10 ha pokryty roślinnością leśną, drzewami i krzewami oraz runem leśnym, który nie spełnia żadnego dodatkowego kryterium z art.3 pkt 1 lit. a, b ic (nie jest przeznaczony do produkcji leśnej, nie stanowi rezerwatu przyrody ani nie został wpisany do rejestru zabytków). Dodatkowe kryteria dotyczą gruntów o obszarze co najmniej 0,10 ha przejściowo pozbawionych roślinności leśnej. Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” obszar Rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” obejmuje również tereny zamknięte należące do Skarbu Państwa- Ministerstwo Obrony Narodowej i objęty jest ochrona czynną (par.4). Tereny te stanowią powierzchnię 112 ha. W trakcie kontroli budowy stwierdzono również, że odległość ściany z oknami budowli od granicy działki sąsiedniej nr 295/8 wynosi 3,25 m (taką liczbę można odczytać z przesłanej kopii załącznika nr 1 do protokołu z dnia ….2011r.) Wymagana przepisami odległość wynosi 4 m, jak wynika z oświadczenia pracownika Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w G. złożonego w trakcie zapoznawania się z aktami sprawy w dniu 19.10.2011r.  Mając na względzie powyższe, wnoszę jak w petitum skargi.                                                

Reklamy