PRAWO MORSKIE

________________________________________

Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 31 80-286 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. (0-58) 341-73-78

Tom XV z 2001 r.

Leonard Ł u k a s z u k

Regulacje prawne kształtujące politykę morską Wspólnoty i Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia) str. 5

Legal Regulations Shaping the Maritime Policies of the European Community and Union (Selected Issues) (Summary) str. 20

Andrzej M a k o w s k i

Aspekty prawne użycia międzynarodowych sił morskich w zwalczaniu piractwa str. 21

Legal Aspects of the Use of International Maritime Forces in Combating Piracy (Summary) str. 27.

Dorota P y ć

Regionalizm – integracja i współpraca w obszarze Morza Bałtyckiego str. 29

Regionalism: Integration and Co-operation in the Baltic Region (Summary) str. 41.

Dorota M a r c i n k o w s k a

Znaczenie i zakres prawa pościgu str. 43

The Meaning and Scope of the Right of Pursuit (Summary) str. 51.

Mirosław H. K o z i ń s k i

Modyfikacja systemu odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami a prawo polskie str. 53

The Modification of the System of Civil Liability for Damage Caused by Oil Pollution and Polish Law (Summary) str. 69.

Małgorzata A. N e s t e r o w i c z

Szkoda spowodowana zanieczyszczeniem olejowym według Konwencji CLC i Oil Pollution Act str. 71

Damage Caused by Oil Pollution according to the CLC Convention and the Oil Pollution Act (Summary) str. 89.

Piotr L e w a n d o w s k i

Funkcjonowanie ustawy o portach i przystaniach morskich w kontekście stosunków prawnych podmiotu zarządzającego i podmiotów gospodarczych str. 91

The Functioning of Legislation Relating to Ports and Maritime Landing Stages in the Context of the Legal Relations of the Managing Entity and Business Entities (Summary) str. 103.

Iwona Z u ż e w i c z

Wspólnotowe prawo konkurencji w żegludze morskiej. Reguły konkurencji skierowane do przedsiębiorstw str. 105

Community Competition Law in Maritime Navigation: Rules of Competition Directed at Firms (Summary) str. 140.

Zbigniew G o d e c k i

O aksjologii prawa morskiego i jego związkach z etyką marynarską str. 141

On the Axiology of Maritime Law and Its Connections with Sailors’ Ethics (Summary) str. 149.

Dorota P y ć

Miejsce morskich konwencji międzynarodowych w wewnętrznym porządku prawnym (stan ratyfikacji) str. 151

The Place of International Maritime Conventions within the Internal National Legal Order (the State of Ratification) (Summary) str. 154.

Dorota P y ć

Stan ratyfikacji międzynarodowych konwencji morskich str. 161

The State of Ratification International Maritime Conventions (the State of Ratification)

Reklamy