PRAWO MORSKIE

________________________________________

Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 31 80-286 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. (0-58) 341-73-78

Tom XXIV z 2008 r.

Zbigniew Godecki

Prawo morskie: wspólnotowe, unijne, europejskie? str. 5

Maritime Law: Community Law, Union Law, European Law? (Summary) str. 12

Dorota Lost-Siemińska

Projekt konwencji UNCITRAL o umowach międzynarodowego przewozu ładunków str. 13

The UNCITRAL Project of the Convention on Contracts for the International Carriage of Goods by Sea (Summary) str. 20

Maria Dragun-Gertner

Zakres stosowania prawnego reżimu przewozu ładunku morzem według projektu konwencji UNCITRAL str. 21

The Legal Application of the Regime for Carriage of Goods by Sea according to the Project of the UNCITRAL Convention (Summary) str. 32

Małgorzata Anna Nestorowicz

Wyłączenia spod zasad konkurencji w transporcie morskim – porozumienia między armatorskimi klubami ubezpieczeń wzajemnych str. 33

Exemption from the Principles of Competition in Maritime Transport: Understandings among Ship Owners’ Mutual Insurance Clubs (Summary) str. 46

Mirosław H. Koziński

Problematyka prawna obszarów podmorskich str. 47

Legal Issues relating to Undersea Areas (Summary) str. 63

Piotr Lewandowski

Problemy prawne miejsca schronienia str. 65

Legal Problems relating to Places of Refuge (Summary) str. 76

Zbigniew Godecki

Krytycznie o instytucji kar pieniężnych w ustawach morskich str. 77

A Critique of the Institution of Financial Penalties in Maritime Legislation (Summary) str. 85

Stanisław Kalina

Prawne problemy delimitacji wód śródlądowych i morskich w Polsce str. 87

Legal Problems concerning the Delimitation of Inland and Sea Waters in Poland (Summary) str. 103

Dorota Pyć

Efektywność środków ochrony w obszarach morskich o szczególnej wrażliwości str. 105

The Effectivencss of Means of Protection in Marine Areas of Particular Sensitivity (Summary) str. 124

Leonard Łukaszuk

Aspekty prawne współczesnej akwakultury morskiej (wybrane zagadnienia) str. 127

Legal Aspects of Contemporary Marine Aquaculture (Selected Issues) (Summary) str. 144

Andrzej Makowski

Arktyka – wspólne dziedzictwo czy wspólny problem? str. 145

The Arctic: Common Heritage or Common Problem? (Summary) str. 159

Robert Tarnacki

Pojęcie pionierskiego inwestora w świetle Konwencji o prawie morza str. 161

The Concept of the Pioneer Investor in Terms of the Convention on the Law of the Sea (Summary) str. 186

Barbara Janusz-Pawletta

Zobowiązanie państw do zagwarantowania zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych mórz i oceanów str. 187

State Obligation to Guarantee Sustainable Use of Natural Resources in the Seas and Oceans (Summary) str. 208

Dariusz Rafał Bugajski

Prawo do żeglugi w Cieśninie Pilawskiej a praktyka międzynarodowa str. 209

The Right to Sail in the Pilawska Strait and International Practice (Summary) str. 228

Informacje i materiały (Information and Materials) str. 229

Mirosław H. Koziński

Projekt ustawy o sądach morskich (Proposal for Legislation regarding Maritime Courts) str. 229

Małgorzata Anna Nestorowicz

Aktualności z zakresu europejskiej legislacji morskiej (News from European Maritime Legislation) str. 263

Omówienia (Discussion) str. 275

Leonard Łukaszuk

H.D. McCoy II, American and International Aquaculture Law. A Comprehensive Legal Treatise and Handbook Covering Aquaculture Law, Business and Finance of Fishes, Shellfish, and Aquatic Plants str. 275

Jacek Trawczyński

K. Kubiak, A. Makowski, P. Mickiewicz, Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim str. 282

Reklamy