GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM II, 1998

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 5

Wladysław Czapliński

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE OPINII 2/94 TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT Z 28 MARCA 1996 ROKU 7

Joanna Szmyt

OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W ŚWIETLE KONWENCJI RAMOWEJ RADY EUROPY Z 1994 ROKU 15

Emilia Wieczorek

OCHRONA KONSUMENTÓW PRZED NIEUCZCIWYMI KLAUZULAMI UMOWNYMI W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ 25

Leonard Łukaszuk

WSPLŁNOTY EUROPEJSKIE I OECD WOBEC PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA — W ŚWIETLE OSTATNICH BADAŃ Wybrane zagadnienia) 41

Ryszard Paczuski

ZAGADNIENIA PRAWNE OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO MORZA BAŁTYCKIEGO PRZED ZAGROŻENIAMI I lNNYMI UCIĄŻLIWOŚCIAMI POCHODZĄCYMI Z LĄDU 47

Janina Ciechanowicz, Iwona Werno

DOSTOSOWANIE POLSKIEGO PRAWA DOTYCZĄCEGO OCHRONY WÓD DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ 61

Piotr Lewandowski, Anna Machnikowska

USTAWODAWSTWO UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ (Zarys problematyki prawnoporównawczej) 73

Reklamy