Uniwersytet Gdański

Studia Iuridica Maritima 3/1993

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY (ARTICLES)

Mieczysław Sośniak

Współczesny charakter umowy przewozu na tle historycznoporównawczym 7

Tim Kaye

Indiyidualism and Pluralism in English Contract Law 15

Władysław Górski

Kształtowanie się nowego prawa przewozowego 31

Kazimierz Kruczalak

Leasing i jego zastosowanie w gospodarce morskiej 43

Zofia Dominiczak

Sytuacja prawna pasażera w świetle przepisów krajowego prawa przewozowego 53

Krzysztof Wesołowski

Przesłanki odpowiedzialności przewoźniku za szkody w substancji przesyłki w świetle

ustawy — Prawo przewozowe 69

Piotr Lewandowski

Odpowiedzialność za szkody jądrowe w transporcie morskim 85

Zdzisław Brodecki, Allan Rosas

State Liability for Transboundary Enyironmental Damage 111

MATERIAŁY (MATERIALS)

Hugo Ti ber

Swedish Maritime Law 149

Zdzisław Brodecki

Generał Report on Ecological Damage 181

Reklamy