PRAWO MORSKIE

________________________________________

Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 31 80-286 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. (0-58) 341-73-78

Tom VI z 1993 r.

Kazimierz R ó w n y

The Concept of the Right of Archipelagic Passage on the New Convention of the Law of the Sea str. 5.

Władysław Górski

Prawo morskie w kontekście unifikacji krajowego prawa przewozowego str. 25.

Tadeusz J a s u d o w i c z

O „ludzki wymiar” międzynarodowego prawa morza str. 37.

Andrzej S t r a b u r z y ń s k i

Uprawnienia państw nadbrzeżnych w dziedzinie eksploatacji nieożywionych zasobów morza str. 61.

Janina C i e c h a n o w i c z

Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami pochodzenia lądowego w polskim prawie wewnętrznym str. 73.

Piotr L e w a n d o w s k i

Źródła zagrożenia ekologicznego dla wód morskich i śródlądowych -zagadnienia definicyjne str. 89.

Agnieszka R o c h o w i c z

Prawo przejścia tranzytowego przez cieśniny używane do żeglugi międzynarodowej str. 119.

Barbara G a b r y e l s k a – S t r a b u r z y ń s k a

Wolne obszary celne w portach morskich str. 127.

Reklamy