Przegląd Sądowy, październik 2009

ARTYKUŁY

Dr hab. Piotr Kardas, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontrowersje wokół uprawnienia (i obowiązku) sądu do badania trafności kwalifikacji prawnej w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania

Dr Piotr Lewandowski, adiunkt Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Niedobrowolne ograniczanie prawa własności a inwestycje przesyłowe

Beata Janiszewska, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego Prawnokarny obowiązek naprawienia szkody a obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

Eliza Skotnicka, sędzia Sądu Rejonowego w Kłodzku

Przyczynek do rozważań o charakterze orzeczeń zapadających w postępowaniu zabezpieczającym ijego wpływie na skład sądu (na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 r.)

Artur Mączyński, sędzia Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie Odmowa doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem z powodu braku wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Reklamy