TREŚĆ ZESZYTU 6/2010 „PAŃSTWA I PRAWA”

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Jana Kochanowskiego w Kielcach

Współdziałanie Prezydenta i Rady Ministrów w sferze polityki zagranicznej 3

Prof. dr hab. Fryderyk Zoli, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Przyszłość kształcenia prawników w Polsce 19

Dr Joanna Kulesza, Uniwersytet Łódzki

Amerykańsko-chiński spór o cenzurę w Internecie 29

Dr hab. Dariusz Walencik, Uniwersytet Opolski

Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji RP 42

Dr Monika Drela, Uniwersytet Wrociawski

Dr Anna Stangret-Smoczyńska, Uniwersytet Wrociawski

Wspólny rachunek bankowy (uwagi na tle projektowanych zmian) 55

Dr Wojciech Jasiński, Uniwersytet Wrociawski

Zaskarżalność rozstrzygnięć w przedmiocie skargi na przewleklość postępowania karnego ….

67 Dr Piotr Lewandowski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Zagadnienia podmiotowe służebności przesylu 80

Dr Joanna Taczkowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Odpowiedzialność deliktowa dziennikarzy w prawie francuskim 92

I Henryk Groszyk I Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński 105

RECENZJE

Adam Wiśniewski: Umowy losowe wprawie polskim (rec. Adam Olejniczak) 109

Przemysław Osóbka: Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino

(rec. Marcin M. Wiszowaty) 112

Walter F. Murphy: Constitutional Democracy. Creating and Maintaining a Just Political Order

(rec. Ryszard Piotrowski) 114

SPRAWOZDANIA

Wykładnia prawa w teorii i praktyce (Seminarium naukowe, Warszawa, 22V 2009)

(Mateusz Blachucki) 118

Polityka unijna w dziedzinie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

(Seminarium naukowe, Bruksela, 29-30 X 2009) (Witold Spirydowicz) 120

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Glosa Marcina Wiącka do postanowienia z 17 XII 2009, U 6/08 122

Z ORZECZNICTWA IZBY KARNEJ ORAZ IZBY WOJSKOWEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

Glosa Jacka Skrzydły do uchwały z 26 III 2009, I KZP 35/08 128

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA 134

158

PAŃSTWO i PRAWO 6/2010

Reklamy