Gdynia …02.2010r.

 Sygn.akt V GC …/10        

                                                           Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

                                                         Powód: K.R.

                                                      Pozwany: Przedsiębiorstwo.. N. Sp. z o.o.

                            Pismo procesowe powoda

W odpowiedzi na pismo procesowe pozwanego z dnia …02.20010r. w imieniu powoda podnoszę co następuje:    Przepis art. 746 par.3 wyłącza możliwość takiego ukształtowania w umowie relacji zleceniodawca-zleceniobiorca, że umowa zlecenia nie będzie mogła być wypowiedziana z ważnych powodów. Strony w umowie zlecenia mogą ustalić, iż umowa nie będzie mogła być wypowiedziana w ogóle, chyba, że upłynie czas na jaki została zawarta lub czas wypowiedzenia w umowach zawartych na czas nieokreślony. Takie ustalenie co do trwania umowy wynika z szczególnego zaufania, jakie strony obdarzają się nawzajem. W przedmiotowej umowie strony nie ustaliły szczególnych zapisów w kwestii powodów wypowiedzenia. Zleceniodawca i zleceniobiorca mogą umowę wypowiedzieć zarówno bez powodów ( co uczynił powód), z nieważnych powodów oraz z ważnych powodów. W tym zakresie żadne szczególne postanowienia umowy nie są konieczne. Możliwość wypowiedzenia w każdej z tych sytuacji przewiduje przepis art.746 par.1 kc. W art.746 par.3 brak jest jakichkolwiek zapisów regulujących czas trwania stosunku zlecenia po wypowiedzeniu z ważnych powodów. Pozwala to na przyjęcie wniosku, że przepis ten zawiera tylko normę pozwalającą obu stronom umowy zlecenia na jej wypowiedzenie z ważnych powodów, jeśli umowa merytorycznie została tak ukształtowana, że nie ma możliwości jej wypowiedzenia. Przepis art.746 kc został tak sformułowany, że norma wynikająca z jego treści nie odnosi się do skutku w postaci zakończenia bytu prawnego umowy, a jedynie do uprawnienia do wypowiedzenia umowy. Zakończenie w związku z upływem czasu każdego stosunku prawnego, zawierającego zobowiązanie terminowe o charakterze ciągłym (dokładnie tak została ukształtowana przedmiotowa umowa zlecenia) zostało uregulowane w innym przepisie, a mianowicie w art.3561 kc. Zakończenie bytu prawnego umowy zlecenia następuje po wypowiedzeniu z zachowaniem terminów m.in. umownych. Wykładnia przepisu art.746 kc  w przedmiotowej sprawie nie może pomijać treści powołanego przepisu art. 3561 kc, tak jak to czyni pozwany. W  przeciwnym razie wynik wykładni musi zostać uznany na nieprawidłowy, ponieważ uzyskano go z pominięciem treści przepisu. Jest to naruszenie reguł wykładni prawa. Nie można również pominąć faktu, iż przepis art.746 kc nie posługuje się terminem „ze skutkiem natychmiastowym”. Również umowa zlecenia zawarta między powodem i pozwanym nie zawiera takiego sformułowania. Pozwany nie wskazał w żadnym z pism procesowych w mniejszej sprawie, na czym opiera uprawnienia pozwanego do wypowiedzenia umowy z taki skutkiem. Jego argumentacja dotknięta jest nadto wadą naruszenia reguł wykładni poprzez pominięcie przepisu art.3651 kc. Powód ponownie wskazuje na obowiązek stron poszanowania zasady pacta sunt servanta. Kwestia zaufania miedzy stronami umowy zlecenia jest poza sporem. Nie można jednak pominąć faktu, iż w przypadku, gdy zleceniodawcą jest spółka Skarbu Państwa ocena zaufania jest szczególnie trudna, biorąc pod uwagę częste zmiany personalne zarządów. Praktyka ostatnich lat wskazuje, iż zmiany personalne, będące konsekwencją zmian politycznych, mają zasadniczy wpływ na obowiązywanie umów zlecenia. Ich zrywanie bez podstaw prawnych jest wyrazem niechęci do zastanych relacji umownych, bez żadnej oceny merytorycznej. To skutkuje pismami jednozdaniowymi (tak jak w przypadku pisma pozwanego z 28.09.2009r.), pozbawionymi zarówno treści wymaganej przez prawo, co pozwoliłoby na ich prawidłową ocenę, jak i niewywołujących skutków prawnych z racji naruszenia przepisów prawa lub postanowień umowy. W efekcie dochodzi do procesów sądowych, których dałoby się uniknąć, gdyby postanowienia umowy zostały w sposób realny wykonane.

Reklamy