Ustanowienie służebności jako przejaw korzystania z rzeczy (a nie rozporządzania rzeczą) należy uznać na nieprawidłowy z tego względu, że wówczas inni uprawnieni do korzystania z rzeczy posiadacze zależni (dzierżawca, zastawnik, najemca, użytkownik) mogliby ustanowić ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, z której korzystają. Z kolei łączenie ustanowienia prawa rzeczowego ograniczonego z rozporządzeniem przedmiotem prawa rzeczowego pozwala stwierdzić, że posiadacze zależni nie mogą ustanowić służebności przesyłu na dzierżawionej nieruchomości. Pogląd przeciwny, niedopuszczalny de lege lata, prowadziłby na gruncie doktrynalnym do uznania, że zasada nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet ma kolejny wyjątek, porównywalny z np. umowa komisu[1].W analogicznej sytuacji jest również posiadacz samoistny, który nie może w drodze czynności prawnej ustanowić służebności przesyłu na posiadanej nieruchomości[2]. Również odmowy zawarcia umowy, wyrażane przez posiadacza samoistnego lub zależnego nie wywołują skutków prawnych.Posiadanie wywołuje w zakresie służebności ten skutek, że dopuszczalne jest posiadanie służebności, w tym służebności przesyłu. Zgodnie z treścią przepisu art.352 kc, taki status ma ten, kto faktycznie korzysta z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności. Jeśli spełnione są przesłanki określone w przepisie art.291 kc tj. urządzenie usytuowane na cudzej nieruchomości jest trwałe i widoczne, posiadanie prowadzi do nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.  


[1] Komisant jest uprawniony do sprzedaży, a więc także do przeniesienia własności rzeczy oddanej mu do sprzedaży przez komitenta i to we własnym imieniu, A.Wolter:Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1977, s.130. Takie uprawnienie komisanta wynika z przepisu art.765 kc, który uznał je za essentialia negotii umowy komisu. 

[2] Przepis art.146 kc uprawnia posiadacza samoistnego nieruchomości władnącej do żądania ustanowienia służebności osobistej, odpowiadającej treściowo służebności drogi koniecznej.

Reklamy