Konwencja z dnia 25.06.1998r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. nr 78 z 2003r., poz.706) w art. 4 ust.1 stwierdza, że „Każda ze Stron zapewni, że, zgodnie z poniższymi postanowieniami niniejszego artykułu, władze publiczne, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji dotyczących środowiska, udostępnią społeczeństwu, w ramach ustawodawstwa krajowego, taką informację (…). Podkreślić należy, że działanie władz publicznych odbywa się tylko na żądanie zainteresowanego, nie ma zatem obowiązku działania „z urzędu”. Władze publiczne mogą również odmówić żądaniu udzielenie informacji, jeśli władza publiczna nie posiada żądanej informacji (art.4 ust.3 lit. (a) lub jeśli żądanie dotyczy materiału będącego w trakcie kompletowania (art.4 ust.3 lit.(c). Konwencja ustanawia szereg wyjątków od obowiązku udostępnienia danych, zawartych w przepisie art.4 ust.3 i 4, jednak z punktu widzenia właściciela nieruchomości powołane wyżej wyłączenia stanowią wystarczającą podstawę do niedziałania w związku z planami utworzenia obszarów szczególnej ochrony. W zakresie przygotowywania przepisów wykonawczych lub powszechnie obowiązujących aktów normatywnych konwencja posługuje się zwrotem niedookreślonym „Każda ze stron będzie starać się promować rzeczywisty udział społeczeństwa (…) w przygotowywaniu przez władze publiczne przepisów wykonawczy i innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych”. W tym celu powinny być ustalone ramy czasowe umożliwiające rzeczywiste uczestnictwo, natomiast projekty aktów powinny być publikowane albo w inny sposób dostępne publicznie. Społeczeństwo powinno mieć możliwość zgłaszania uwag, a „rezultaty udziału społeczeństwa będą brane pod uwagę tak dalece, jak to jest możliwe”. Należy zwrócić uwagę, że uprawnienia przypisane społeczeństwu przysługują w takim samym zakresie osobom fizycznym, nawet pojedynczym, z treścią art.2 ust 4 konwencji, który definiuje pojęcie społeczeństwo jako „jedną lub więcej osob fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy.

Reklamy