Wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, uwidocznionemu w rejestrze przedsiębiorców w dziale 1, podlegają dane dotyczące wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie co najmniej 10% kapitału zakładowego, zgodnie z treścią art.38 pkt 8 lit.c) ustawy o KRS. Natomiast listę wspólników zgłasza się w każdym przypadku skutkującym zmianami w strukturze udziałowców. W przypadku zmian nie przekraczających 10% listę wspólników umieszcza się tylko w aktach rejestrowych Spółki, zgodnie z treścią przepisu art.9 ust.2 ustawy o KRS.

Reklamy