Gdynia dnia 11 stycznia 2006r.

Orzeczenie arbitrażowe

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni w składzie(…) w sprawie oznaczonej Nr Rep. 924/2004 z powództwa N.Spółka z o.o. ul. Kpt.ż.w. W.P. 1 w Gdańsku, reprezentowana przez prokurenta p. Piotra Lewandowskiego przeciwko S.S.A. 16 Square de la… 91302 Massy Cedex Francja o zaplatę 665.953,90 zł orzeka

1. Zasądza od pozwanego S.S.A. na rzecz powoda N.Spółka z o.o. kwotę 665.953,90 zł.

2. Zasądza od pozwanego S.S.A. na rzecz powoda N.Spółka z o.o. kwoty 53.662,00 tytulem zwrotu wpisu sądowego oraz kwotę 4.826,54 zl tytulem zwrotu wydatkow związanych z procesem.

Reklamy