Przedsiębiorca składowy może działać na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, zawartych w Tytule XXX,  umowy spółki z dnia 29.04.1997r. (z późniejszymi zmianami). Nowa ustawa z dnia 16.11.2000r. o domach składowych oraz o zmianie kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw wprowadziła instytucję domu składowego, jako kwalifikowanej postaci przedsiębiorcy składowego, uprawnionego do wydawania na żądanie składującego dowodów składowych, będących papierem wartościowym. Jednocześnie ustawa dokonała nowelizacji przepisów Tytułu XXX w ten m.in. sposób, że przedsiębiorca składowy obowiązany jest wystawiać pokwitowanie (a nie dowód składowy, jak przewidywała dotychczasowa redakcja). Ustawa reguluje tryb postępowania umożliwiającego uzyskanie statusu domu składowego. Uzyskiwane w ramach tego postępowania zezwolenie, wydawane przez Ministra Gospodarki, uprawnienia do wydawania dowodów składowych, będących papierami wartościowymi. Taka regulacja ustawy o domach składowych pozwala przyjąć istnienie dwóch rodzajów przedsiębiorstw składujących, z których jeden, określany jako przedsiębiorca składowy, działa na podstawie przepisów Tytułu XXX kodeksu cywilnego, drugi, określany jako dom składowy, działa na podstawie przepisów ustawy o domach składowych. Ten pierwszy może wydawać jedynie pokwitowanie, pozbawione przymiotu papieru wartościowego, drugi jest uprzywilejowany w ten sposób, że ma prawo wystawiać dowód składowy, stanowiący papier wartościowy. Status przedsiębiorcy składowego nie oznacza, że automatycznie staje sie on prowadzącym dom składowy. Uzyskanie statusu domu składowego  wymagałaby wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia.  Przepis art. 17 ustawy o domach składowych przewiduje kompetencję dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, określającego szczególne warunki techniczne i finansowe wymagane przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego.

Reklamy