Jeśli umowa społki lub statut przewidują zgodę Zgromadzenia Wspólników na objęcie albo nabycie akcji w innych spółkach, to  zgoda korporacyjna wymagana jest niezależnie od trybu objęcia albo nabycia akcji. Dotyczy to również nabycia akcji, będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi, bez względu na to czy nabycie następuje w obrocie pierwotnym czy wtórnym. Nabycie akcji oferowanych w obrocie publicznym na rynku pierwotnym odbywa się w oparciu o zasady ustalone w prospekcie emisyjnym. Przyjmowanie zapisów jest poprzedzone składaniem deklaracji nabycia akcji oferowanych. Deklaracja stanowi w swojej treści zobowiązanie inwestora do złożenia i opłacenia-na zasadach określonych w prospekcie- zapisu na akcje w ilości nie wyższej niż liczba określona w deklaracji po cenie nie wyższej niż określona w deklaracji. Z punktu widzenia prawnego deklaracja jest ofertą, na którą emitent może odpowiedzieć poprzez zaproszenie kierowane do tych inwestorów, którzy w złożonych deklaracjach oferowali cenę nie niższą niż ostatecznie ustalona, w oparciu o księgę popytu, cena sprzedaży akcji.  W związku z tym, że już deklaracja stanowi wiążące zobowiązanie inwestora do nabycia akcji i może prowadzić, jeśli cena ostateczna sprzedaży będzie równa lub niższa od ceny podanej w deklaracji na akcje dla potrzeb księgi popytu, do nabycia akcji w ilości równej ilości określonej w deklaracji lub w ilości zredukowanej, należy uznać, że zgoda korporacyjna powinna być wydana w związku ze złożeniem deklaracji na akcje.  Norma prawna zawarta w przepisie art.17 par.2 ksh dopuszcza możliwość wyrażenia zgody przed dokonaniem czynności prawnej lub w terminie dwóch miesięcy od daty dokonania czynności prawnej, w tym wypadku od daty złożenia deklaracji na akcje. Wyrażenie zgody korporacyjnej w tym trybie wywiera skutek wstecz od daty dokonania czynności prawnej. Zastosowanie tej formuły uzależnione jest od tego czy istnieje pewność co do uzyskania zgody (jeśli np. taka inwestycja kapitałowa była przewidziana w rocznym planie rzeczowo-finansowym). W przeciwnym razie wskazanym byłoby uzyskanie zgody uprzedniej. Należy jednak podkreślić, iż wybór inwestorów ma charakter uznaniowy, może się zdarzyć, że inwestor nie otrzyma zaproszenia, wówczas zgoda nie zostanie skonsumowana. Jeśli jednak zaproszenie zostanie wystosowane, inwestor jest zobowiązany, pod rygorem odpowiedzialności deliktowej określonej w przepisie art.471 i nast. kc, do złożenia zapisu oraz zamówienia wskazanej w zaproszeniu liczby akcji, nie większej niż liczba podana w deklaracji. Można rozważyć ubieganie się o zgodę korporacyjną w momencie otrzymania zaproszenia, jednak w takiej sytuacji Zgromadzenie byłoby niejako zmuszone do wyrażenia zgody, w przeciwnym razie Spółka byłaby narażona na deliktową odpowiedzialność odszkodowawczą. Zgoda korporacyjna na objęcie lub nabycie akcji ma charakter zgody umownej tzn. wymagana jest wyłącznie przez umowę Spółki. Brak takiej zgody nie skutkuje, zgodnie z treścią art.17 par.3 ksh, nieważnością czynności prawnej, może natomiast skutkować  odpowiedzialnością członków Zarządu wobec Spółki z tytułu naruszenia umowy Spółki.

Reklamy