Bezpodstawne wzbogacenie (stan faktyczny

Nie wydaje się uzasadnione dochodzenie przez wierzycieli zapłaty za rzeczy i usługi świadczone na rzecz statku na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 kc i nast.). Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu należy stosować wówczas, gdy brak jest innego środka prawnego dla przywrócenia równowagi majątkowej, naruszonej bez prawnego uzasadnienia (uchwała Sądu Najwyższego III CZP 46/95, OSNC 1995, z. 78, poz. 114). Już wstępna przesłanka uzyskania korzyści majątkowej bez podstawy prawnej wydaje się nie być w tym wypadku spełniona. Chodzi bowiem o taką czynność, u której podstaw nie leży czynność prawna, przepis ustawy, orzeczenie sądu lub też decyzja administracyjna. W przypadku istnienia zastawu rejestrowego rozszerzony zakres obciążenia zastawem (tzn. uwzględniający zmiany, jakim ulega przedmiot zastawu w toku przetwarzania a także połączenie z innymi rzeczami ruchomymi) wyłącza uzyskanie korzyści „bez podstawy prawnej”, ponieważ taka podstawę stanowi przepis art. 8 ust. 1 ZastRejU.

Reklamy