Odpowiedzialność kontraktowa Banku (stan faktyczny)

Zawarte przez Bank umowy zobowiązujące do przeniesienia własności statków B 591/1/2 i B 170/III/17 budowanych w Stoczni Sz. N. Sp. z o.o. (memorandum of agreement dotyczące przeniesienia własności statku oznaczonego B591-1/2 oraz umowa z dnia 1 sierpnia 2002 dotycząca przeniesienia własności statku oznaczonego B170-III/17), zawierają oświadczenie, że statek jest wolny od wszelkich obciążeń oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich ewentualnych strat wynikłych z dochodzenia wobec statku takich roszczeń, powstałych przed dniem wydania statku oraz wydanie stosownego dokumentu sprzedaży sporządzonego we właściwej formie zawierającego takie oświadczenie (klauzula 8 lit. a oraz 9 memorandum of agreement). Zobowiązanie do wydania dokumentu poświadczającego własność (certificate of ownership) w formie ustalonej przez strony również zawiera oświadczenie Banku, że statek jest wolny od wszelkich obciążeń (klauzula 13.4 umowy z dnia 1 sierpnia 2002 dotycząca przeniesienia własności statku oznaczonego B170-III/17 oraz exhibit C). Zawarta w umowie klauzula jurysdykcyjna wskazuje jako prawo właściwe do oceny kontraktu prawo angielskie (klauzula 16 memorandum of agreement; klauzula 12.3 umowy z dnia 1 sierpnia 2002 dotycząca przeniesienia własności statku oznaczonego B170-III/17). Według prawa angielskiego zostanie zatem ocenione zobowiązanie Banku do naprawienia szkody wynikłej z dochodzenia przez wierzycieli statku roszczeń bezpośrednio do statku. Odpowiedzialność z tytułu breach of contract nie wchodzi w grę, z tego powodu, iż Bank sprzedał statki rzeczywiście wolne od wszelkich obciążeń. Ewentualna odpowiedzialność Banku wobec nabywcy statków musiałaby wynikać z skutecznego dochodzenia roszczeń wykonawców w oparciu o konstrukcję skargi pauliańskiej skierowanej przeciwko nabywcom statków, co zostało jednak wykluczone powyżej w pkt.VI.

Reklamy