Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjna w rozumieniu prawa nie stanowi zamiany jednego podmiotu w inny (odmiennie niż w przypadku połączenia lub podziału spółek). W konsekwencji przekształcenie stanowi o kontynuacji bytu prawnego (a nie o następstwie prawnym), tyle że w innej formie. Wynika to z treści art.553 par.1 ksh, zgodnie z którym spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka akcyjna, powstała w wyniku przekształcenia Naftobaz Sp. z o.o., będzie również podmiotem zezwoleń, ulg oraz koncesji, które zostały przyznane  spółce  z o.o. przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu ulg, koncesji lub zezwoleń stanowi inaczej (art.553 par.2 ksh). Również w zakresie składu wspólników nie zachodzą zmiany, dotychczasowi udziałowcy stają się z mocy prawa akcjonariuszami spółki przekształconej, jeśli złożą w terminie oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej, zgodnie z treścią przepisu art.564 w związku z art.565 ksh. W obecnym stanie prawnym jednoosobowa spółka z o.o. może przekształcić się w jednoosobową spółkę akcyjną (komentarz do ksh pod redakcją  J.A.Strzępki, s.1230 wskazuje jako podstawę prawną takiej tezy przepis art.301 par.1 zd.1 w związku z art.151 par.1 ksh- ograniczenia w czynnościach spółki jednoosobowej dotyczą wyłącznie zawiązywania innych spółek). Istnieja ustawowe przesłanki uniemożliwiające z mocy ustawy przekształcenie w spółkę akcyjna tj. w likwidacji z rozpoczętym podziałem majątku lub upadłość (art.551 par.4 ksh). Polskie prawo nie wskazuje podmiotu uprawnionego lub zobligowanego do zainicjowania przekształcenia. Tym niemniej skoro przekształcenie ma dotyczyć udziałowców, trudno sobie wyobrazić działanie zarządu z własnej inicjatywy bez uzyskania sygnału pozytywnego ze strony udziałowców. Wydaje się zatem właściwym rozważenie woli przekształcenia przez udziałowców w trakcie zgromadzenia wspólników. Propozycję w tym zakresie poprzez umieszczenie stosownego punktu w porządku obrad formułuje zarząd (wraz z uprzednią opinią rady nadzorczej). Pozytywna reakcja ze strony zgromadzenia w postaci stosownej uchwały stanowić będzie umocowanie dla zarządu do podjęcia dalszych czynności celem przygotowania dokumentów przekształceniowych wymaganych przez ksh. Bez aprobaty udziałowca nie jest możliwe przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Pełna współpraca z udziałowcem ma szczególne znaczenie w przypadku jednoosobowej spółki: ksh nie przewiduje bowiem skutków prawnych braku oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej jedynego udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podjęcie uchwały aprobującej zamiar nie ma skutku wiążącego dla udziałowca, może on w dalszym ciągu nie głosować na uchwałę o przekształceniu lub nie złożyć oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Może natomiast stanowić uzasadnienie dla poniesionych przez Spółkę kosztów przekształcenia w przypadku, gdyby nie zostało ono zakończone w związku z późniejszymi zmianami zapatrywań udziałowca na kwestię przekształcenia.  Zgodnie z treścią przepisu art.556 ksh do przekształcenia wymaga się: 1/ sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, 2/ powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, 3/ powołaniu członków organów spółki przekształconej (akcyjnej), 4/ zawarcia umowy lub podpisania statutu spółki przekształconej (akcyjnej), 5/ dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej (akcyjnej) i wykreślenia spółki przekształcanej (spółki z o.o.). Plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółki przekształcanej, przy czym w przypadku spółki jednoosobowej plan ten musi być sporządzony w formie aktu notarialnego (art.557 ksh). Plan połączenia powinien zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na wybrany dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości akcji na podstawie bilansu zawartego w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na wybrany dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom plan przekształcenia, według metod dla rocznych sprawozdań finansowych za dotychczasowe lata obrachunkowe. Do planu dołącza się projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt statutu spółki przekształconej (akcyjnej), wycenę składników majątku (pasywów i aktywów) spółki przekształcanej (spółki z o.o.) oraz sprawozdanie finansowe na wybrany dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie udziałowcom planu przekształcenia sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe (dodatkowo spółka przekształcana powinna posiadać zatwierdzone sprawozdania finansowe za co najmniej dwa ostatnie lata obrachunkowe). Plan przekształcenia podlega badaniu biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, powołanego (lub powołanych w większej ilości) przez sąd rejestrowy spółki przekształcanej na wniosek spółki przekształcanej. W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące lub w terminie określonym przez sąd rejestrowy rewident sporządzi na piśmie szczegółową opinie i złoży ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu i spółce przekształcanej (społce z o.o.). Wynagrodzenie dla biegłego rewidenta ustala sąd rejestrowy. Następnie spółka zawiadamia udziałowców o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu dwukrotnie w terminach określonych w przepisie art.560 par.1 ksh. Zawiadomienia te, nie stanowiące zwołania zgromadzenia wspólników, powinny zawierać istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii rewidenta oraz termin, w którym udziałowcy mogą zapoznać się z pełną treścią planu i załączników (nie krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym podjęciem uchwały o przekształceniu). Zawiadomienie dokonuje się w sposób praktykowany w spółce dla korespondencji z udziałowcami (analogicznie jak w przypadku zwoływania zgromadzeń, w formie listu poleconego). Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt statutu spółki przekształconej (spółki akcyjnej). Przekształcenie spółki wymaga uchwały wspólników podjętej na zgromadzeniu wspólników, umieszczonej w protokole sporządzanym przez notariusza. Brak uchwały wobec wskutek niegłosowania za jej treścią jednoosobowego wspólnika skutkuje przerwaniem procesu przekształcenia. Treść uchwały określa przepis art.563 ksh. Po podjęciu uchwały koniecznym jest złożenie oświadczenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez dotychczasowych udziałowców o uczestnictwie w spółce przekształconej (spółce akcyjnej). Oświadczenie takie może być złożone w dniu powzięcia uchwały lub w terminie jednego miesiąca od daty powzięcia uchwały na wezwanie spółki (termin zawity tzn. po jego upływie oświadczenie nie wywoła zamierzonego skutku prawnego). Brak takiego oświadczenia skutkuje powstaniem roszczenia o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości udziałów lub akcji w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Udziałowiec najpóźniej w dniu powzięcia uchwały o przekształceniu może zgłosić zastrzeżenia do rzetelności wyceny udziałów lub akcji, przyjętej w planie przekształcenia i żądać ponownej wyceny wartości bilansowej jego udziałów. Nieuwzględnienie takiego żądania przez spółkę przekształcaną w terminie dwóch miesięcy od dnia wniesienia, uprawnia udziałowca do wniesienia powództwa o ustalenie wartości jego udziałów lub akcji. Wniesienie powództwa nie stanowi przeszkody w rejestracji przekształcenia. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej (spółki akcyjnej). Praw i obowiązki wspólnika spółki przekształcanej (spółki z o.o.), które nie są zgodne z przepisami ks. o spółce przekształconej (spółce akcyjnej) wygasają z mocy praw a z dniem przekształcenia. Wspólnik, którego prawa wygasły, może żądać stosownego wynagrodzenia. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisie przekształcenia powstaje spółka akcyjna a przestaje istnieć  spółka z o.o.

Reklamy