Na podstawie art.29 ust.1 pkt 20 ustawy prawo budowlane na budowę przyłącza wodociągowego nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Do właściwego organu należy zgłosić budowy przyłącza wodociągowego, zgodnie z treścią przepisu art. 30 ust.1 pkt 1a). W zgłoszeniu należy podać: a/ rodzaj, zakres i sposób wykonania robot budowlanych, b/ termin rozpoczęcia.  Do zgłoszenia należy dołączyć: a/plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b/świadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (chodzi o nieruchomość inwestora i nieruchomości, na których usytuowane będzie przyłącze, c/w zależności od potrzeb (verba legis z przepisu art. 30 ust.3 prawa budowlanego), odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,*          

 * Wchodzi w grę dziewięć aktów prawnych, w tym ustawy prawo ochrony środowisk i prawo wodne. W tym zakresie, zgodnie z przepisem art.30 ust.2 prawa budowlanego, organ może, w drodze postanowienia, nałożyć obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów.

 d/ projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Zgodnie z przepisem art. 30 ust.5 prawa budowlanego, do wykonywania  robot można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od daty określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej jest starosta właściwy dla miejsca położenia nieruchomości, działający w pierwszej instancji. Organem           właściwym w drugiej instancji jest wojewoda. Do zgłaszania budowy przyłączy stosuje się, na podstawie przepisu art. 30 ust.5a prawa budowlanego, przepis art.46b ust.1a ustawy prawo ochrony środowiska. Zgodnie z jego treścią, jeśli organ właściwy do przyjmowania  zgłoszenia o budowie przyłączy stwierdzi, że planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest ono bezpośrednio związane z ochroną  tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wydaje postanowienia o konieczności uzyskania przez zgłaszającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (postanowienia wydaje się po zasięgnięciu opinii wojewody).  Zgłaszający budowę przyłącza może również sam wystąpić o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed dokonaniem zgłoszenia. Postępowanie w obu przypadkach toczy się na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska i kpa przed wójtem. Przepis art.46a przewiduje dalsze wymagania formalne co do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych   uwarunkowaniach. Do przyłączy stosuje się, na podstawie przepisu art.29a ust.2 prawa budowlanego, przepisy ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 123 z 2006r., poz. 858, tekst jednolity zmieniony). Zgodnie z treścią przepisu art. 19 ust.2 pkt 4), warunki przyłączania do sieci określa regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opracowany przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne i przyjęty przez radę gminy.  Należy rownież przeprowadzić rozmowy z właścicielem nieruchomości, przez które ma przechodzić przyłącze wodociągowe, na temat umownego ustanowienia służebności gruntowej (kwestia wynagrodzenia, przy czym służebność może być ustanowiona nieodpłatnie). Jeśli nie będzie możliwe umowne ustanowienia służebności, na podstawie art.145 kc można wystąpić z żądaniem ustanowienia służebności drogi koniecznej na drodze sądowej (dotychczasowe orzecznictwo SN przyjmuje wykładnię rozszerzającą pojęcia drogi koniecznej, włączając w nie również wodociągi). Sąd może ustalić wysokość świadczenia na rzecz właściciela nieruchomości. Należy przeprowadzić rozmowy z przedsiębiorstwem wodociągowym w sprawie odpłatnego przeniesienia własności przyłącza na przedsiębiorstwo. W razie odmowy, możliwość wystąpienia do sądu z roszczeniem o zapłatę (dowody w zakresie poniesionych nakładów). Zgodnie z obowiazującą od 3.08.2008 r treścia przepisu art.49 par.2 kc, osoba, ktora poniosła koszty budowy urządzeń slużących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu energii elektrycznej  (np. przyłącza wodociągowego)  prawo do żądania nabycia własności urządzeń za odpowiednim wynagrodzeniem).  W przypadkach decyzji lub postanowień niekorzystnych dla inwestora istnieje możliwość występowania ze środkami odwoławczymi. Dotyczy to również      postanowienia określonego w przepisie art.46b ust.1a prawa ochrony środowiska dot.obszarow Natura 2000. Starosta musi wykazać, iż przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Natura 2000 i może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Reklamy